Voor de afronding van mijn RC-opleiding deed ik onderzoek naar de toepassing van Big Data bij de totstandkoming van Business Cases. Over dit onderzoek schreef ik een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (volledig artikel). De conclusie is dat de toepassing van big data inderdaad een positief effect kan hebben op de nauwkeurigheid van de prognoses in Business Cases. Maar hoe pakt een bedrijf dit in de praktijk aan? Dit artikel bevat aanbevelingen om de toegevoegde waarde van Big Data daadwerkelijk tot wasdom te laten komen.

Achtergrond

In het onderzoek is in eerste instantie in kaart gebracht hoe big datatoepassingen theoretisch kunnen bijdragen aan de kwaliteit van business case berekeningen. Vervolgens zijn die theoretische verbanden getoetst in de praktijk door middel van gevalstudies. Voor d

Op basis daarvan is geconcludeerd dat big data-technieken inderdaad een positief effect kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de prognoses in Business Cases.

Ronde tafel

Tijdens de uitvoering van de gevalstudies is ervaring opgedaan met de toepassing van Big Data in Business Case berekeningen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen om big datatoepassingen te integreren in het proces waarin business case berekeningen tot stand komen. Deze aanbevelingen zijn vervolgens getoetst in een ronde tafel bijeenkomst waaraan diverse betrokkenen deelnamen:

 • Een financieel directeur (CFO) vanwege zijn rol als besluitvormer en zijn eindverantwoordelijkheid voor de financiële- en IT-functie;
 • Een IT-manager vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van data en tooling binnen de organisatie;
 • Een business controller die daadwerkelijk business case berekeningen uitvoert;
 • Een applicatiecoördinator van het datawarehouse en de ontsluitingstoepassingen hiervoor.

Bij het bespreken van de aanbevelingen werden zowel aanvullende aanbevelingen aangedragen als suggesties om de reeds genoemde aanbevelingen te verbeteren.

Aanbevelingen

Met de volgende aanbevelingen brengt een bedrijf de toegevoegde waarde van Big Data daadwerkelijk tot wasdom:

Datakwaliteit:

 1. Richt data governance in;
 2. Registreer assets consistent en afzonderlijk;
 3. Leg per asset zo veel mogelijk relevante data vast;
 4. Maak data centraal toegankelijk.

Data-infrastructuur en tools:

 1. Richt een dataplatform in;
 2. Selecteer en implementeer een visualisatie- en data mining tool;
 3. Selecteer een tool voor het uitvoeren van Monte Carlo simulaties.

Cultuur en vaardigheden:

 1. Ontwikkel data analysevaardigheden voor visualisatie en data mining;
 2. Ontwikkel kennis van de bouw van simulatiemodellen en uitvoering van Monte Carlo simulaties;
 3. Ontwikkel vaardigheden om resultaten op de juiste manier te interpreteren en te vertalen naar informatie op basis waarvan de directie besluiten kan nemen;
 4. Zorg voor een cultuur waarbij aannames worden gestoeld op data in plaats van op ervaring.

Evaluatie en leren:

 1. Evalueer business case berekeningen structureel: zowel door mensen als door middel van machine learning;
 2. Zorg ervoor dat de aanbevelingen uit de evaluaties leiden tot betere aannames: zowel door mensen als door middel van machine learning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *